type expression
type automaton
type score
type profile
type symbol
val profile : profile -> expression
val disjunction : expression list -> expression
val sequence : expression list -> expression
val gap : min_length:int -> max_length:int -> expression
val min_score : expression -> score
val max_score : expression -> score
val scores : expression -> score array
val automaton : expression -> automaton
val scan : (char -> symbol option) -> automaton -> string -> (int * score * int) Seq.t