tezos-base

Tezos: meta-package and pervasive type definitions for Tezos