tezos-proxy 14.0

Libraries

This package provides the following libraries (via dune):

tezos-proxy

Documentation:

Dependencies: ringo-lwt, tezos-base, tezos-clic, tezos-client-base, tezos-protocol-environment, tezos-rpc, tezos-shell-services, tezos-context.memory, uri

tezos-proxy.rpc

Documentation:

Dependencies: tezos-base, tezos-client-base, tezos-mockup-proxy, tezos-rpc, tezos-proxy, uri