mirage-protocols

TCP errors.

type error = [
  1. | `Timeout
  2. | `Refused
]
type write_error = [
  1. | error
  2. | Mirage_flow.write_error
]
val pp_error : error Fmt.t
val pp_write_error : write_error Fmt.t